Československý lékopis

ČsL 1 | ČsL 2 | ČsL 3 | ČsL 4 | P. P. | Jiné lékopisy | P. S.

Praescriptiones pharmaceuticaePraescriptiones pharmaceuticae 1953
Praescriptiones pharmaceuticae 1958 (doplněk)
Praescriptiones pharmaceuticae 1972
Praescriptiones pharmaceuticae '92PŘEDMLUVA


Příručka „PRAESCRIPTIONES PHARMACEUTICAE" je sbírka předpisů těch neoficinálních galenických přípravků, které nejsou obsaženy v Německém lékopisu 6 nebo jeho doplňku ani v Rakouském lékopisu VIII. Pro potřebu slovenských lékáren byla tato sbírka doplněna některými předpisy z uvedených lékopisů.

Navazují na „Praescriptiones", které tvořily dodatek k známé „zelené" Sazbě neoficinálních léčiv pro strany soukromé a pro strany úlev požívající, platné od 1. dubna 1938 pro republiku Československou. Pro tyto předpisy se zavedlo během času označení „PRAESCRIPTIONES PRAGENSES". Tento název byl změněn na „PRAESCRIPTIONES PHARMACEUTICAE" (P. P.).

Předpisy jednotlivých galenik byly doplněny přesným a racionálním postupem přípravy a byly ověřeny experty z oboru galenické farmacie.

Aby sbírka mohla býti postupně doplňována, byla volena forma volných listů.

K přípravě galenik smí býti používáno jen surovin přezkoušených a požadavkům lékopisu vyhovujících.

Příprava galenik uvedených v „PRAESCRIPTIONES PHARMACEUTICAE" podle dříve platných nebo jiných předpisů není dovolena.


Stáhnout Praescriptiones pharmaceuticae 1953

Předmluva
k doplňku Praescriptiones pharmaceuticae (PP)


Doplněk 1958 PP obsahuje 36 nových a 11 přepracovaných přípravků. Jmenovitě jsou uvedeny v připojeném indexu spolu s jejich synonymy a s označením, zda jde o nové (n) nebo přepracované (p). Těmito se nahradí listy s dřívějším textem.

U nově zařazených i v přepracovaných předpisech je proti dřívějším použito způsobu psaní latinských hlavních názvů, názvosloví a popisu postupu přípravy podle ČsL 2. Pouze u přípravků pojmenovaných po autoru, není jeho jméno v latině skloňováno.

Pro přípravu Extractum primulae fluidum a Extractum serpylli fluidum dosud zařazené do PP, platí nyní ustanovení ČsL 2.

Koncentrované masti (1) jsou určeny k použití v magistraliter receptuře při přípravě mastí s příslušnými léčivy.

V Praze v květnu 1958.


Stáhnout Praescriptiones pharmaceuticae 1958 (doplněk)

Ministerstvo zdravotnictví ČSR

PRAESCRIPTIONES PHARMACEUTICAE 1972
(Předmluva)


Publikace obsahuje sbírku předpisů některých neoficinálních léčivých přípravků. Nahrazuje příručku PRAESCRIPTIONES PHARMACEUTICAE (P. P.) vydanou v roce 1953 Ministerstvem zdravotnictví — hlavní správou lékáren a doplněnou v roce 1958. Obsahuje celkem 98 předpisů, z nichž je 26 nových a 72 převzatých. 50 předpisů bylo přepracováno a 33 vypuštěno. Předpisy jsou jmenovitě uvedeny v připojeném indexu spolu s jejich synonymy, Názvy oficinálních léčiv se řídí názvoslovím ČsL 3, u dříve oficinálních léčiv byly ponechány původní. U nových léčiv nebo přípravků byly vytvořeny názvy podle ČsL 3. U přípravků pojmenovaných podle autorů, není jméno autora v latině skloňováno. Předpisy všech přípravků byly doplněny stručným popisem racionální přípravy.

Sbírka předpisů byla vypracována v Rozvojovém lékárenském středisku a bude postupně doplňována.


Stáhnout Praescriptiones pharmaceuticae 1972

PRAESCRIPTIONES PHARMACEUTICAE '92


Zpracoval kolektiv autorů, uspořádali: Z. KUČEROVÁ, J. SOLICH
Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové

Praescriptiones Pharmaceuticae je sbírka 38 neoficinálních léčivých přípravků z receptury českých a slovenských lékáren. Její vypracování organizovala Katedra organizace a řízení farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové za podpory Lékopisné komise Vědecké rady MZ ČR a Liekopisnej komisie Vedeckej rady MZ SR.

Sbírka se skládá z článků, jejichž struktura je přizpůsobena zvyklostem platného ČsL 4. Vedle hlavních názvů v latinském jazyku je uveden název český a slovenský. Následuje krátká charakteristika přípravku, jeho složení, způsob přípravy, popis a vlastnosti. Článek pokračuje analytickým hodnocením. Uvádí se způsob uchovávání, doba použitelnosti a farmakoterapeutická skupina, do které přípravek patří. Je-li to potřebné, jsou popsána i zkoumadla neuvedená v ČsL 4. Jednotlivé přípravky jsou uspořádány abecedně.

Připravuje se vydání Farmaceutického kódexu, který bude obsahovat tyto přípravky a jiné normy a ustanovení z oblasti neoficinálních léčivých přípravků. Tento kódex bude mít závaznost na úrovni ČsL.


Stáhnout Praescriptiones pharmaceuticae '92


K NOVÉMU VYDÁNI PRAESCRIPTIONES PHARMACEUTICAE
PP 92


Z. KUČEROVA, J. SOLICH
Katedra organizace a řízení farmacie FaF UK, Hradec Králové

Soubor předpisů, označený jako Praescriptiones pharmaceuticae (PP) je stále platným pomocníkem lékárníků jak v lékárnách, tak i ve výrobnách léčivých přípravků. Jako základ k tomuto receptáři byla převzata sbírka pražských předpisů — Praescriptiones — později se začal užívat název Praescriptiones Pragenses. Byla vytištěna jako dodatek k tzv. Zelené sazbě, což byla Sazba neoficinálních léčiv pro strany soukromé a strany úlev používající. Vydána byla v roce 1938 bývalým Svazem Československého lékárnictva v Praze. V roce 1953 byly ze 180 předpisů této sbírky vybrány ty předpisy, podle kterých se ještě pracovalo, doplněny o nové, a Ministerstvem zdravotnictví — hlavní správou lékáren — byla vydána nová sbírka předpisů — Praescriptiones pharmaceuticae. Obsahovala 78 předpisů a na rozdíl od Praescriptiones byl uveden i přesný postup přípravy. Doplnění a revize PP byly již úkolem Výzkumného (Rozvojového) lékárnického střediska (dále jen RLS) a v roce 1958 vyšlo nové vydání s doplňkem.

V roce 1967 byly v RLS zahájeny práce na revizi a novelizaci PP. Bylo vybráno 154 nově navržených přípravků a tyto byly předloženy subkomisi pro organizaci lékárenské práce, která pak doporučila vypustit 34 přípravků, revizi 17 přípravků a přijmout 36 nových přípravků. V roce 1972 vyšlo pak další vydání PP.

V roce 1976 vychází IV. vydání PP 72 a RLS pokračuje v úkolu „výpisy návrhů nových předpisů z průzkumových listů". Práce na novelizaci PP byly zařazeny do úkolů RLS na léta 1975 — 1979. Uplynulo téměř 16 let a nové vydání PP se do našich lékáren nedostalo. Za 20 let trvání PP 72 se v lékárnách skladba individuálně připravovaných léků značně změnila. Mnoho přípravků se již vůbec nepoužívalo a v lékárnách ani ve VLP se nevyrábělo. 17 přípravků uvedených v PP 72 bylo navíc zařazeno do ČSL 4.

Bylo tedy nutné PP 72 novelizovat, vyřadit z nich nepoužívané přípravky a zařadit přípravky nové. Provedením průzkumu se ujala Katedra organizace a řízení FaF UK v Hradci Králové. Koncem roku 1986 byly rozeslány dotazníky všem ředitelům LS OÚNZ a KÚNZ v celé ČSFR. Dotazník měl 2 části. V 1. části byl uveden přehled léčivých přípravků PP 72 a lékárny měly vyznačit, které přípravky se připravují v lékárně, které se objednávají ze ZZ a které se již vůbec nepoužívají. V druhé části se měly uvést přípravky, neuváděné v ČSL 3 a v PP 72, které lékárna častěji připravuje nebo je objednává z VLP. Předpokládali jsme, že z těchto přípravků budeme moci vytipovat aspoň některé, které by se mohly uvést v novelizované sbírce PP jako nové články.

Bylo rozesláno celkem 138 dotazníků a odpovědělo 136 lékáren, tj. 98,5 %. Pouze dva okresy dotazník nevrátily. První část dotazníku vyplnilo 100 % lékáren, tj. 136. Druhou část jen 73,5 %, tj. 100 lékáren.

Tyto lékárny uvedly 736 LP, které v lékárnách častěji připravovaly. Při zhodnocení se však ukázalo, že jen 17 přípravků se vyskytuje častěji, a proto jsme je zařadili do eventuálních návrhů. Ze starého PP se používalo ve více jak 50 % lékáren 25 přípravků, 13 přípravků bylo alespoň v 25 % lékárnách.

Sestavili jsme proto v roce 1988 druhý seznam, který byl zaslán jednotlivým okresům k připomínkám. Na tento návrh reagovalo již jen 66 % okresů. Doplnění navrhovalo 37 okresů a předložilo 84 návrhů. Z těchto návrhů bylo již 10 uvedeno v ČSL 4, 6 přípravků je uvedeno v Doplňku ČSL 4, 2 přípravky byly navrhovány přesto, že v našem návrhu byly již uvedeny. Zbývajících 58 návrhů mělo jen velmi malou frekvenci používání (1 — 6 okresů). Nejužívanějším přípravkem navrhovaným 6ti okresy byl například návrh na Naristillae ephedrinii chlorati 1 % comp.

Výsledky této naší druhé dotazníkové akce potvrdily, že počet neoficinálních léčivých přípravků se širším použitím nepřesahuje 50 — 60 položek.

Výsledky šetření se staly podkladem pro práci komise, která ve složení prof. Dr. J. Solich, CSc., předseda, Dr. Z. Kučerová, tajemnice, členové Dr. Křiva (Ostrava) doc. Dr. Z. Modr CSc. (Praha), doc. Dr. M. Rehula, CSc. (FaF UK Hradec Králové), RNDr. J. Šubert, CSc. (Brno), PharmDr. M. Travničková (lékopisná komise SÚKL Praha) a Dr. E. Truplová, CSc. (Bratislava), zpracovala předložené návrhy. Ve spolupráci s lékopisnou komisí bylo upraveno názvosloví a vyřazeny články, které byly zařazeny již do Doplňku ČSL 4. Dále bylo přihlédnuto k plánům výroby, zejména s. p. Galena a k terapeutické oprávněnosti přípravků. Po těchto krocích bylo vytipováno 38 přípravků, které byly zařazeny do 1. části PP 92. Zpracování jednotlivých článků včetně oponentur zajistil širší počet spolupracovníků, tak jak byli uvedeni ve vydaném PP 92.

Na technologické části pracoval zejména kolektiv katedry farmaceutické technologie FaF UK v Hradci Králové a analytickou část (nově zařazenou) si vzal na starost Dr. J. Šubert, CSc., z LKL Brno. Oponenty celého textu pak byli prof. Dr. PhMr. M. Chalabala, DrSc. a doc. Vlad. Špringer, CSc.

V PP 92 je celkem 38 článků, z toho je 24 převzato a upraveno z PP 72, z Doplňku PP 58 jsou 2 články a z ČSL 2 1 článek. 11 článků je nových.

Co uvést závěrem? PP 92 pod patronací lékopisných komisí vědeckých rad ministerstev zdravotnictví ČR a SR bylo uveřejněno.

Je na pracovnících farmaceutického terénu, kteří PP 92 budou používat, aby upozornili lékopisné komise nejen na nedostatky textu prvních 38 článků, ale také navrhli další léčivé přípravky, které by měly být zařazeny do PP.

Budoucnost však vidíme v tom, že problematika PP zůstává nadále v pracovní náplni lékopisných komisí a že připravovaný Farmaceutický kodex bude vhodným nástupcem pro uveřejnění a právní závaznost neoficinálních léčivých přípravků v ČSFR.